Usnesení valné hromady

Valná hromada uskutečněná dne 25. dubna 2019 přijala následující usnesení:

 

1 Schválila změnu stanov dle navrhovaného znění v pozvánce k valné hromadě společnosti a to následovně:

Stávající text Článku 7. odst. 2) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.“

Stávající text Článku 9. odst. 3) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti. Svolavatel valné hromady zajistí nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Uvedená lhůta se zkracuje na 15 dnů v případě konání náhradní valné hromady a na 21 dnů v případě konání valné hromady na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit.“

Stávající text Článku 9. odst. 4) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„Zasílání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje jejím zveřejněním v obchodním věstníku.“

Stávající text Článku 9. odst. 5) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.“

Stávající text Článku 9. odst. 8) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, popřípadě hlasovacími lístky nebo elektronickým hlasovacím zařízením, podle rozhodnutí přijatého na valné hromadě.“

Stávající Články 9 odst. 9) až 12) se přečíslovávají na Články 9 odst. 12) až 15)

Za dosavadní Článek 9 odst. 8) se vkládají nové odstavce 9) až 11) s následujícím textem:

„9) Při prezenci na valné hromadě se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.

10) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory). Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, případně též, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

11) Členové představenstva, dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Jiné osoby než akcionáři společnosti, jejich zástupci, členové orgánů společnosti a osoby pověřené organizací valné hromady se mohou účastnit valné hromady jen se souhlasem představenstva. “

2 Schválila účetní závěrku společnosti za rok 2018 se ziskem za toto účetní období ve výši 24.771.484 Kč.

3 Schválila rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 24.771.484 Kč následujícím způsobem:

 

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 24.771.484 Kč po zdanění za rok 2018 takto:

1. částka 277.650 Kč bude užita pro doplnění sociálního fondu společnosti dle Článku 13 odst. 6 stanov

společnosti.

2. částka 14.700.000 Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku (dividenda).

3. částka 9.793.834 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Dividenda činí 14,70 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 18. duben 2019. Právo na dividendu budou mít osoby,

které budou jako akcionáři uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti Prabos plus a.s.

(ISIN CZ0005131318) k uvedeného rozhodnému dni.

Dividenda je splatná dne 25. června 2019.

4 Schválila pana Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411, jako auditora společnosti a účetní závěrky pro rok 2019.

 

 

Zápis z valné hromady 2019-001_zapis_rVH_web
Zápis z valné hromady – notářský zápis 2019-001_NZ_zapis_VH