2019 – rozhodování per rollam –výsledky rozhodování

Oznámení o výsledku rozhodování per rollam valné hromady společnosti Prabos plus a.s. se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, IČO: 262 72 857, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3864 („společnost“), písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a článku 9 odst. 13 stanov společnosti, v souladu s ustanovením § 420 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

 1. Informace o rozhodování per rollam
  1. Datum zahájení hlasování 8. června 2020 [datum zveřejnění návrhů v obchodním věstníku, tedy okamžik doručení akcionářům]
  2. Datum konce hlasování 23. června 2020 [uplynutí 15 denní lhůty dle stanov]
 1. NÁVRHY USNESENÍ:
  1. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.prabos.cz).
  2. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 26.534.024,27 Kč po zdanění za rok 2019 tak, že částka 26.534.024,27 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
  3. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje určení Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, auditorem společnosti pro účetní rok 2020 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2020.
 1. Informace o výsledku rozhodnutí valné hromady per rollam
Číslo Usnesení Celkový počet hlasů Odevzdaných hlasů PRO Datum přijetí usnesení
1 Schválení účetní závěrky za rok 2019 1.000.000 808.575 10.6.2020
2 Převod účetního zisku ve výši 26.534.024,27 Kč za rok 2019 na účet nerozděleného zisku minulých let 1.000.000 808.575 10.6.2020
3 Jmenování auditora Ing. Lumíra Volného pro účetní rok 2020 1.000.000 808.575 10.6.2020

 

 1. Oznámení

Představenstvo společnosti Prabos plus a.s. tímto oznamuje, že všechna tři navržená rozhodnutí byla přijata dostatečnou většinou hlasů PRO doručených společnosti ke dni 10. června 2020.

Ve Slavičíně 10. června 2020 představenstvo společnosti:

Datum zveřejnění: 10. června 2020

Oznámení o výsledku rozhodování per rollam