2019 – Rozhodování per rollam

Představenstvo společnosti Prabos plus a.s. se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, IČO: 262 72 857, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3864 („společnost“), tímto zveřejňuje návrhy pro rozhodování valné hromady společnosti písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a článku 9 odst. 13 stanov společnosti.

  1. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019

1.1.        NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.prabos.cz).

1.1.1.     Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2019 a je k dispozici akcionářům na Internetových stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení.

1.1.2.     V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 v rámci rozhodování per rollam jsou akcionářům k dispozici zprávy a další dokumenty, které se standardně prezentují akcionářům na valných hromadách společnosti před schvalováním účetních závěrek.

  1. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU / ÚHRADĚ ZTRÁTY

2.1.        NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 26.534.024,27 Kč po zdanění za rok 2019 tak, že částka 26.534.024,27 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

2.1.1.     Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje v souladu se stanovami společnosti a v reakci na nastalou situaci nouzového stavu a proti epidemiologickými opatřeními v České republice a v Europě, navrhuje rozdělit zisk za rok 2019 ve výši 26.534.024,27 Kč po zdanění tak, že částku 26.534.024,27 Kč navrhuje převést na účet nerozděleného zisku minulých let společnosti.

  1. URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI

3.1.        NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje určení Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, auditorem společnosti pro účetní rok 2019 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2020.

3.1.1.     Představenstvo valné hromadě navrhuje jako auditora společnosti pro rok 2020 a pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2020 jmenování dosavadního auditora účetních závěrek společnosti, Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411.

 

Veškeré dokumenty jsou přílohou tohoto zveřejnění. Lhůta pro zahájení hlasování začíná běžet dnem zveřejnění návrhů v obchodním věstníku – tedy způsobem stanoveným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu.

 

Datum zveřejnění 4. června 2020

 

Dodatečné informace pro rozhodování per rollam 2019

Hlasovací lístek per rollam 2019

Návrhy usnesení per rollam 2019

Zpráva dozorčí rady per rollam 2019

Výroční zpráva 2019

Hlasovací lístek per rollam – více zastoupených akcionářů 2019