2020 – Rozhodování per rollam

NÁVRHY ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

pro rozhodování valné hromady společnosti Prabos plus a.s. se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, IČO: 262 72 857, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3864
(„společnost“), písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a článku 9 odst. 13 stanov společnosti.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 15 dnů, běžící ode dne doručení akcionáři, tj. ode dne zveřejnění v obchodním věstníku dne 14. června 2021 a končí 29. června 2021.

 1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020
  1. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.prabos.cz).

   1. Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2020 a je k dispozici akcionářům na Internetových stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení.
   2. V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 v rámci rozhodování per rollam jsou akcionářům k dispozici zprávy a další dokumenty, které se standardně prezentují akcionářům na valných hromadách společnosti před schvalováním účetních závěrek.
 1. rozhodnutí o rozdělení zisku / úhradě ztráty
  1. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 24.799.684,17 Kč po zdanění a částky jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 516.395 Kč za rok 2020 tak, že částka 14.900.000 Kč bude vyplacena jako dividenda pro akcionáře společnosti, zbývající částka 10.416.079,17 Kč z hospodářského výsledku a jiného výsledku hospodaření minulých let převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje vyplatit dividendu ve výši 60 % hospodářského výsledku společnosti v souladu s deklarovanou strategií společnosti.

 1. Odvolání člena představenstva
  1. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Ing. Jaroslava Paláta, dat. nar. 7. ledna 1967 ze členství v představenstvu ke dni 30. června 2021.

Zdůvodnění: V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.

 1. Odvolání člena představenstva
  1. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Ing. Juraje Vozára, dat. nar. 24. ledna 1968 ze členství v představenstvu ke dni 30. června 2021.

Zdůvodnění: V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.

 1. Volba člena představenstva
  1. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Ing. Juraje Vozára, dat. nar. 24. ledna 1968, bytem Babice 587, 687 03 Babice za člena představenstva ke dni 1. července 2021.

Zdůvodnění: V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.

 1. Volba člena představenstva
  1. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Ing. Jaroslava Paláta, dat. nar. 7. ledna 1967, bytem Jablůnka 86, 756 23 Jablůnka za člena představenstva ke dni 1. července 2021.

Zdůvodnění: V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.

 1. Odvolání člena dozorčí rady
  1. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Mgr. Ondřeje Paláta, dat. nar. 3. května 1989 ze členství v dozorčí radě ke dni 30. června 2021.

Zdůvodnění: V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.

 1. Odvolání člena dozorčí rady
  1. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává paní Radomíru Pechancovou, dat. nar. 8. září 1969 ze členství v dozorčí radě ke dni 30. června 2021.

Zdůvodnění: V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.

 1. Volba člena dozorčí rady
  1. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Mgr. Ondřeje Paláta, dat. nar. 3. května 1989, bytem Huťská 1788/16, 141 00 Praha, za člena dozorčí rady ke dni 1. července 2021.

Zdůvodnění: V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.

 1. Volba člena dozorčí rady
  1. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí paní Radomíru Pechancovou, dat. nar. 8. září 1969 bytem Svatý Štěpán 150, 763 34 Brumov-Bylnice, za člena dozorčí rady ke dni 1. července 2021.

Zdůvodnění: V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.

 1. určení auditora společnosti
  1. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje určení Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, auditorem společnosti pro účetní rok 2021 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2021.

Zdůvodnění: Představenstvo valné hromadě navrhuje jako auditora společnosti pro rok 2021 a pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2021 jmenování dosavadního auditora účetních závěrek společnosti, Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411.

 

Datum zveřejnění: 14. června 2021

2020 – dodatecne informace per rollam 2020.pdf

Dodatečné informace pro rozhodování per rollam 2020

2020 – hlasovaci listek per rollam multi.pdf

Hlasovací lístek per rollam – více zastoupených akcionářů 2020

2020 – hlasovaci listek per rollam.pdf

Hlasovací lístek per rollam 2020

2020 – zprava dozorci rady.pdf

Zpráva dozorčí rady per rollam 2020

2020 – zverejneni navrhu dle 418 per rollam.pdf

Návrhy usnesení per rollam 2020

20210528_zprava-auditora_vykazy_priloha_internet.pdf

Výroční zpráva 2020