2021 – Rozhodování per rollam – Oznámení výsledku

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

valné hromady společnosti Prabos plus a.s. se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, IČO: 262 72 857, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3864
(„společnost“), písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a článku 9 odst. 13 stanov společnosti, v souladu s ustanovením § 420 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

1.         INFORMACE O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

 1. Datum zahájení hlasování 14. června 2020 [datum zveřejnění návrhů v obchodním věstníku, tedy okamžik doručení akcionářům]
 2. Datum konce hlasování 29. června 2020 [uplynutí 15 denní lhůty dle stanov] a ustanovení § 418 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

2.         NÁVRHY USNESENÍ:

 1. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.prabos.cz).
 2. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 24.799.684,17 Kč po zdanění a částky jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 516.395 Kč za rok 2020 tak, že částka 14.900.000 Kč bude vyplacena jako dividenda pro akcionáře společnosti, zbývající částka 10.416.079,17 Kč z hospodářského výsledku a jiného výsledku hospodaření minulých let bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
 3. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Ing. Jaroslava Paláta, dat. nar. 7. ledna 1967 ze členství v představenstvu ke dni 30. června 2021.
 4. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Ing. Juraje Vozára,
  dat. nar. 24. ledna 1968 ze členství v představenstvu ke dni 30. června 2021.
 5. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Ing. Juraje Vozára, dat. nar. 24. ledna 1968, bytem Babice 587, 687 03 Babice za člena představenstva ke dni 1. července 2021.
 6. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Ing. Jaroslava Paláta, dat. nar. 7. ledna 1967, bytem Jablůnka 86, 756 23 Jablůnka za člena představenstva ke dni 1. července 2021.
 7. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Mgr. Ondřeje Paláta, dat. nar. 3. května 1989 ze členství v dozorčí radě ke dni 30. června 2021.
 8. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává paní Radomíru Pechancovou,
  dat. nar. 8. září 1969 ze členství v dozorčí radě ke dni 30. června 2021.
 9. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Mgr. Ondřeje Paláta, dat. nar. 3. května 1989, bytem Huťská 1788/16, 141 00 Praha, za člena dozorčí rady ke dni 1. července 2021.
 10. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí paní Radomíru Pechancovou,
  dat. nar. 8. září 1969 bytem Svatý Štěpán 150, 763 34 Brumov-Bylnice, za člena dozorčí rady ke dni 1. července 2021.
 11. Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje určení Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, auditorem společnosti pro účetní rok 2021 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2021.

3.         INFORMACE O VÝSLEDKU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

Číslo

Usnesení

Celkový počet hlasů

Odevzdaných hlasůPRO

Datum přijetí usnesení

1

Schválení účetní závěrky za rok 2020

1.000.000

752.150

29.6.2021

2

Rozdělení zisku za rok 2020 vyplacením dividendy a převodem na účet nerozděleného zisku

1.000.000

751.900

29.6.2021

3

Odvolání člena představenstva Ing. Jaroslava Paláta

1.000.000

751.900

29.6.2021

4

Odvolání člena představenstva Ing. Juraje Vozára

1.000.000

752.150

29.6.2021

5

Volba Ing. Juraje Vozára členem představenstva

1.000.000

751.850

29.6.2021

6

Volba Ing. Jaroslava Paláta členem představenstva

1.000.000

752.100

29.6.2021

7

Odvolání člena dozorčí rady Mgr. Ondřeje Paláta

1.000.000

751.900

29.6.2021

8

Odvolání člena dozorčí rady p. Radomíry Pechancové

1.000.000

752.150

29.6.2021

9

Volba Mgr. Ondřeje Paláta členem dozorčí rady

1.000.000

752.100

29.6.2021

10

Volba p. Radomíry Pechancové členkou dozorčí rady

1.000.000

751.850

29.6.2021

11

Jmenování auditora Ing. Lumíra Volného pro účetní rok 2021

1.000.000

752.150

29.6.2021

4.         OZNÁMENÍ

Představenstvo společnosti Prabos plus a.s. tímto oznamuje, že všech jedenáct navržených rozhodnutí bylopřijato dostatečnou většinou hlasů PRO doručených společnosti ke dni 29. června 2021.

Datum zveřejnění: 30. června 2021

 

2021 Prabos oznameni vysledku per rollam web