2021 Rozhodování per rollam

NÁVRHY ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

pro rozhodování valné hromady společnosti Prabos plus a.s. se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín,
IČO: 262 72 857, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3864
(„společnost“), písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a článku 9 odst. 13 stanov společnosti.
Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 15 dnů, běžící ode dne doručení akcionáři, tj. ode dne zveřejnění v obchodním věstníku dne 27. dubna 2022 a končí 12. května 2022.

1. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2021
1.1. NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021,která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.prabos.cz).
1.1.1. Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat
za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o
obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je
součástí Výroční zprávy za rok 2021 a je k dispozici akcionářům na Internetových
stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a
pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o
výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou,
která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení.
1.1.2. V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 v rámci
rozhodování per rollam jsou akcionářům k dispozici zprávy a další dokumenty, které se
standardně prezentují akcionářům na valných hromadách společnosti před schvalováním
účetních závěrek.

2. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU / ÚHRADĚ ZTRÁTY
2.1. NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši
54.300.880,24 Kč po zdanění za rok 2021 tak, že částka 14.500.000 Kč bude vyplacena jako dividenda pro akcionáře společnosti, zbývající částka 39.800.880,24 Kč z hospodářského výsledku bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje vyplatit dividendu v dané výši v souladu s očekávánými výzvami roku 2022.

3. ODVOLÁNÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA
3.1. NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Ing. Jaroslava Paláta, dat. nar. 7. ledna 1967 ze členství v představenstvu ke dni 31. května 2022.
Zdůvodnění: V souladu s vnitřními změnami ve společnosti se navrhuje odvolání člena představenstva Ing. Paláta ke dni 31. května 2022.

NÁVRHY ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM 
4. ODVOLÁNÍ ČLENA DOZORČÍ RADY
4.1. NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Mgr. Ondřeje Paláta, dat. nar. 3. května 1989 ze členství v dozorčí radě ke dni 31. května 2022.
Zdůvodnění: V souladu s vnitřními změnami ve společnosti se navrhuje odvolání člena dozorčí rady Mgr. Paláta ke dni 31. května 2022.

5. ODVOLÁNÍ ČLENA DOZORČÍ RADY

5.1. NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává paní Radomíru Pechancovou, dat. nar. 8. září 1969 ze členství v dozorčí radě ke dni 31. května 2022.
Zdůvodnění: V souladu s vnitřními změnami ve společnosti se navrhuje odvolání členky dozorčí rady p. Pechancové ke dni 31. května 2022.

6. VOLBA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA
6.1. NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí paní Radomíru Pechancovou, dat. nar. 8. září 1969, bytem Svatý Štěpán 150, 763 34 Brumov-Bylnice, za člena představenstva společnosti ke dni 1. června 2022.
Zdůvodnění: V souladu s vnitřními změnami ve společnosti se navrhuje volba členky představenstva p. Pechancové ke dni 1. června 2022.

7. VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY
7.1. NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Mgr. Václava Petráska, dat. nar. 4. května 1976, bytem Klábalka 439, Mladcová, 760 01 Zlín, za člena dozorčí rady ke dni 1. června 2022.
Zdůvodnění: V souladu s vnitřními změnami ve společnosti se navrhuje volba člena dozorčí rady Mgr. Petráska ke dni 1. června 2022.

8. VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY
8.1. NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí paní Marcelu Vozárovou, dat. nar. 24. října 1983 bytem Babice 587, PSČ 68703, za člena dozorčí rady ke dni 1. června 2022.
Zdůvodnění: V souladu s vnitřními změnami ve společnosti se navrhuje volba člena dozorčí rady p.
Vozárové ke dni 1. června 2022.

9. URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI
9.1. NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje určení Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, auditorem společnosti pro účetní rok 2022 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2022.

NÁVRHY ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM 
Zdůvodnění: Představenstvo valné hromadě navrhuje jako auditora společnosti pro rok 2022 a pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2022 jmenování dosavadního auditora účetních
závěrek společnosti, Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice,
zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411.

Ve Slavičíně 27. dubna 2022 za představenstvo společnosti:

Ing. Juraj Vozár
předseda představenstva

20220427_Prabos_dodatecne_informace_per_rollam 2022 Dodatečné informace k Valné hromadě per rollam
20220427_Prabos_hlasovaci_listek_per_rollam_2022 Hlasovací lístek pro rozhodování valné hromady
20220427_Prabos_hlasovaci_listek_per_rollam_2022_vice_akcionaru Hlasovací lístek pro rozhodování valné hromady
20220427_Prabos_VH_zprava_dozorci_rady_2022 Zpráva dozorčí rady společnosti
20220421_Prabos_zverejneni_navrhu_dle_418_per_rollam_2022 Návrhy rozhodnutí valné hromady per rollam
Výroční_zpráva_2021 Výroční zpráva 2021