Povinnosti akcionářů

POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

Akcionáři, jež nepožadují zaslání písemné pozvánky na valnou hromadu, která bude 30 dnů předem zveřejněna na stránkách společnosti, z praktického pohledu nemusí plnit níže stanovené povinnosti pro zapsání v seznamu akcionářů – tedy dokládat Výpis z účtu vlastníka. K rozhodnému dni před každou valnou hromadou si společnost Prabos sama obstará Výpis z evidence emise a podle něj upraví seznam akcionářů, kteří tak budou mít i právo na případnou schválenou dividendu.

 Kontaktní e-mail pro akcionáře společnosti Prabos plus a.s.: investor@prabos.cz

Společnost Prabos plus a.s. sděluje akcionářům společnosti vlastnícím kmenové zaknihované akcie společnosti znějící na jméno následující základní informace.

Seznam akcionářů

 • Společnost Prabos vede seznam akcionářů na základě ustanovení § 264 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích („ZOK“), neboť Stanovy společnosti Prabos neučily, že by seznam akcionářů byl nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedených Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. („CDCP“)
 • Do Seznamu akcionářů se zapisují následující informace dle ustanovení § 264 odst. 2 ZOK:
  • Označení druhu akcie – společnost vydala pouze kusové kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě
  • Jmenovitá hodnota – Akcie společnosti jsou vydány jako kusové akcie, proto jsou bez jmenovité hodnoty a jejich hodnota je vyjádřena podílem vůči základnímu kapitálu (1 akcie tedy představuje podíl 1/1.000.000 na základním kapitálu společnosti)
  • Jméno akcionáře – je povinen společnosti sdělit akcionář
  • Bydliště akcionáře – je povinen společnosti sdělit akcionář
  • Číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – je povinen společnosti sdělit akcionář
  • Změny zapisovaných údajů
  • Označení akcie se do seznamu akcionářů nezapisuje, neboť zaknihované akcie nejsou číslovány
 • Do Seznamu akcionářů se dále zapisují následující informace dle ustanovení Článku 7 odst. 2) Stanov společnosti Prabos:
  • E-mailová adresa akcionáře
 • Údaje zapisované do seznamu akcionářů a jakékoliv jejich změny je nový akcionář povinen sdělit společnosti 10 pracovních dnů poté, kdy se stal vlastníkem akcií společnosti.

Zápis akcionáře do Seznamu akcionářů

 • Vůči společnosti Prabos je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. (§ 265 odst. 1 ZOK)
 • Společnost Prabos zapíše do Seznamu akcionářů nového akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna akcionáře prokázána. (§ 265 odst. 2 ZOK)
 • V případe, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. (§ 265 odst. 3 ZOK)
 • Akcionář prokáže společnosti Prabos vlastnictví akcií společnosti Prabos předložením Výpisu z účtu vlastníka nebo Výpisu z evidence emise podle § 99 odst. 1 zák. č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, na základě ustanovení § 275 odst. 2 ZOK
 • Výpis z účtu vlastníka nebo Výpis z evidence emise může v originále či úředně ověřené kopii zaslat akcionář doporučenou poštou na adresu sídla společnosti Prabos plus a.s., Komenského 9, 763 21 Slavičín, popřípadě v elektronické konverzi dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů datovou zprávou do datové schránky společnosti IDDS: bbifrvx či na e-mail investor@prabos.cz

Účast na valné hromadě

 • Na základě ustanovení § 284 odst. 1 ZOK platí, že v případech stanovených zákonem nebo v případech určených na základě zákona stanovami nebo rozhodnutím valné hromady může samostatně převoditelné právo spojené s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, popřípadě jiné právo s ním spojené, uplatňovat vůči společnosti Prabos pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k určitému dni stanovenému zákonem, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady (dále jen „rozhodný den“), a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva.
 • Na základě ustanovení § 284 odst. 2 ZOK platí, že v případě, že společnost vydala akcie na jméno a akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, je jí osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.
 • Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle ustanovení § 405 odst. 4 ZOK, neboť stanovy společnosti Prabos neurčují jinak, je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.
 • Akcionáři jsou na základě ustanovení Článku 9 odst. 11 Stanov oprávněni nechat se na valné hromadě zastoupit osobou zmocněnou písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem akcionáře.

Podíl na zisku (dividenda)

 • Na základě ustanovení § 351 ZOK platí, že neurčí-li stanovy jiný den, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.
 • Stanovy společnosti Prabos neurčují odchylné pravidlo.

Svolání valné hromady

 • Na základě článku 9 Stanov společnosti Prabos zajistí společnost Prabos nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvány na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.
 • Společnost Prabos  také nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady rozešle pozvánku na valnou hromadu na e-mailovou adresu akcionáře zapsanou v seznamu akcionářů.
 • Nebude-li možné doručit pozvánku na e-mail zapsaný v seznamu akcionářů, doručuje se pozvánka akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Zkratky užité v textu

 • ZOK – zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, dostupný v neoficiálním zdroji např. zde
 • Stanovy – Stanovy společnosti Prabos plus a.s., aktuální znění ode dne 26. března 2018, dostupné zde 
 • Prabos – Společnost Prabos plus a.s.
 • CDCP – Centrální depozitář cenných papírů, a.s.